ДЕТАЛЬНО ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Освітня програма
Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Спеціальність
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Що таке Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Найсучасніші світові досягнення ґрунту­ються на ефективному використанні інформати­ки та матема­тичного моделювання в різнома­нітних галузях нау­ки, техніки, виробництва. Розвиток економіки вима­гає розробки, упрова­дження та постійного вдоско­налення інформа­ційних технологій, їх мате­ма­тич­ного та комп’ютерного забезпечення. І саме фахі­вець з ін­форматики здатний вирішувати завдання, ство­рюючи програми для їх вирі­шення, викорис­товуючи засоби інформаційних технологій.

Фахівці з комп’ютерних наук та інформаційних технологій призначені для професійної роботи на підприємствах, в уста­новах та організаціях сфе­ри економічної, фінан­сової, виробничої, торго­вельної, оборонної, медич­ної, освітянської, соціальної, дослідницької діяль­ностей різних форм власності та типів господа­рю­вання в різ­них галу­зях промисловості, торгівлі, банків­ській, фінансовій і митній системах, наукових і навчальних закладах.

Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» зможуть працюва­ти над розробкою програмних засобів для систем комп’ютерного аналізу, тестування та діагно­стики в економічній, технічній, медичній галузях, професійно використовувати комп’ютерну гра­фіку та web-дизайн при створенні та модифікації інтернет-сайтів та інше.

Які пакети прикладних програм використовуються під час навчання:

 • учасні версії інтегрованих середовищ програмування: Embarcadero Delphi, NetBeans, Visual Studio, phpStorm
 • математичні пакети MathCad, Maple, MatLab
 • офісні програми MS Office: Word, Excel, Power Point, Access, Visio
 • графічні редактори Photoshop, Corel
 • спеціалізоване програмне забезпечення: Oracle VirtualBox, WinSCP, Notepad++
 • система дистанційного навчання, створена на базі LMS Moodle

Основні дисципліни фахової підготовки:

 • програмування (с#, visual studio с++, java)
 • архітектура обчислювальних систем
 • алгоритми та структури даних
 • бази даних та інформаційні системи
 • організація та обробка електронної інфор­мації (html, xml, vba, с# та інше)
 • програмування та підтримка web-засто­сувань
 • захист інформації
 • проектування програмних систем
 • обробка зображень та мультимедіа
 • платформи корпоративних інформаційних систем (java, .net)
 • розподілені інформаційно-аналітичні системи
 • інформатика (object pascal, delphi)
 • інтернет-технології
 • інформаційні мережі
 • основи комп’ютерного дизайну
 • теорія інформації і кодування
 • інтернет-програмування
 • операційні системи Unix

Це важливо!

Предмети ЗНО для вступу:

 • Українська мова та література (коеф. 0.2)
 • Математика (коеф. 0.4)
 • Історія України або Фізика (коеф. 0.3)

Можливий вступ на рівень:

 • бакалавра
 • магістра

Вартість навчання:

 • Денна форма:
  • бакалавр - 8700 грн./рік
  • магістр - 10450 грн./рік
 • Заочна (дистанційна) форма:
  • бакалавр - 5170 грн./рік
  • магістр - 7370 грн./рік

Випускники можуть обіймати посади:

 • адміністратора (бази даних, доступу, задач, системи)
 • аналітика (комп’ютерного банку, систем, комп’ютерних комунікацій)
 • інженера (з автоматизованих систем управ­лін­ня виробництвом, комп’ютерних систем, програмного забезпечення комп’ю­терів, науково-технічної інформації)
 • інженера-програміста
 • програміста (прикладного, системного)
 • викладач вищого навчального закладу

Додаткова інформація для завантаження:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики: каб. № 430а

Тел.: (0532) 50-92-04

Е-mail: contacts@informatics.org.ua

Завідувач кафедри: д. ф.-м. н., професор Ємець Олег Олексійович

Сайт кафедри: www.matmodel.puet.edu.ua

Заповни анкету –
отримай знижку на навчання!

Для консультації зв`яжись з нами будь-яким зручним способом.

 
(0532) 50-25-62

primcom@uccu.org.ua

Ваші дані у безпеці